תקנון אתר

מבוא
אתר הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים בתחום האופנה, ע"י ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו עוסק מורשה ד. חורגיס, ת.ז 014406094 (להלן: "החברה")
פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישה של מוצרי אופנה למיניהם המוצעים לרכישה באתר (להלן:"פעולה")
הוראות תנאי שימוש זה יחולו על כל פעולה שתבוצע ע"י "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר
תנאי שימוש אלה מהווים חוזה התקשרות סופי ומחייב אשר כולל את כל התנאים בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר, מהוות את הסכמתו המפורשת של המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התנאי שימוש. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי שימוש אלה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש כי כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תנאי שימוש האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או כלפי החברה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש זה

לצורך תנאי שימוש זה, "משתמש" – הינו כל אדם, לרבות חברה, אשר רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן
המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט
המשתמש מצהיר כי הינו מודע להוראות תנאי שימוש אלו, מקבל את התנאים האמורים בו במלואם וכי לא תהיה לו טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם

המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם הגורף לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התנאי שימוש וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו  על פי תנאי שימוש אלה. כל פעילות אשר תבוצע ע"י הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ושל ההורים לאמור בתנאי שימוש אלה

תנאים כלליים
 מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת
וללא הודעה מראש תנאי שימוש אלה ניתן לשינוי ו/או עידכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי האמור בתנאי שימוש זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של המשתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תנאי שימוש זה ו/או מי המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר
 
שימוש באתר
אתר FABLAB TLV מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, כפי המפורט להלן גלישה ועיון בתכנים השונים רכישת מוצרי האופנה השונים ו/או שירותים המוצעים באתר
 יצירת "רשימת מועדפים"- רשימת פריטים נבחרים ע"י המשתמש שיתוף ושליחת פריטים מהאתר מן המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף באמצעות רשתות חברתיות, מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של החברה. מובהר להן כי החברה רשאית להגביל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את פרסום המשוב תיוג פריט שייבחר ע"י המשתמש באמצעות רשתות חברתיות
   הרשמה לדיוור – קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש

מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המנויים באתר, יינתנו, כולם או מקצתם, באופן שוטף באתר ונתון לה שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים אשר ניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים אשר ניתנים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות אשר יתרחשו אגב ביצועם כמו כן, החברה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור עשויה להיות מלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו מובהר להלן, כי החברה רשאית לפסול ו/או להימנע מלפרסם באתר ו/או בדף החברה בפייסבוק כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן") אשר עשוי לפגוע בשמה של החברה ו/או ברגשות הציבור ו/או בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שעשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שנוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה
החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסיר ו/או לשנות כל תוכן של המשתמשים באתר וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה (ככל שנדרשת) ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו, כולם או חלקם המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פירסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק, בכל עת וללא כל תמורה שהיא המשתמש בשירותים מאשר כי בעצם החלטתו לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר הוא יודע כי ממועד פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור המשתמש מתחייב שלא לפעול באופן אשר עשוי לפגוע במוניטין החברה ו/או בשמה הטוב המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, ללא אישורה מראש ובכתב של החברה המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לסרוק ו/או ליצור מאגר של תכני האתר וכן שלא להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך שהיא, בתכנים המוצגים באתר המשתמש מתחייב שלא ליצור קשר (link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק
ביצוע רכישות באתר מוצרי האופנה המוצעים לרכישה באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמה ולהקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת החברה לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן:"ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים המידע אשר יימסר ע"י המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עידכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך במעמד ביצוע ההזמנה, החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב המשתמש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעותכרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצרים או השירותים אשר יירכשו באמצעות האתר כפופים לתנאים הבאים לשם השלמת עסקת הרכישה: עסקת הרכישה ושליחת המוצרים תבוצע אך ורק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב כאמור וזאת בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה הרכישה ע"י חברות האשראי – יקבל המשתמש הודעה בהתאם לכך. השלמת עיסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה במקרה בו אזל פריט מהמלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה. במקרה כאמור, לא תהיה לחברה טענה כלשהי כנגד החברהובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. החברה
שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה
ההזמנה תירשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור הרלוונטי באתר בנוסף, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה וזאת בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה ע"י המשתמש באתר. יובהר ויודגש, כי רישומי מערכת המחשב של החברה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם המוצר יישלח ישירות לכתובת אשר הזין המשתמש בעת הזמנתו
החברה תספק למשתמש את המוצרים שנרכשו וזאת באמצעות חברת שילוח עצמאית להלן: חברת השילוח. אספקת הפריטים ע"י חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). החברה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים אשר מצויינים באתר

מובהר להלן כי זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בחברה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כייכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך פרק זמן קצר או ארוך יותר מן המשוער וכן מאשר כי ידוע לו כי החברה לא תהיה אחראית לכל איחור בביצוע אספקת המוצרים במקרים הבאים עקב נסיבות של "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור , מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת החברה
 
 ביטול עיסקת רכישה ע"י משתמש
המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולקבל החזר כספי בגינו או לחילופין להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן
  ביטול העסקה לאחר קבלת המוצרים בידי המשתמש – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום ממועד קבלת הפריטים, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצרים לחברה ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם כל שימוש. מובהר כי רק במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו)
  השבת מוצרים ו/או החלפתם במוצרים אחרים ו/או קבלת זיכוי כספי
החזרת המוצר תיעשה בצירוף חשבונית מס בלבד, ובלבד שלא נעשה כל שימוש במוצר ולא הוסרו תוויות המוצר ושאר אביזרים נלווים למוצר (לרבות כפתורים, חרוזים, תכשיטים וכיו"ב)
הלבשה תחתונה, גרביונים, חלקים תחתונים ובגדי ים אינם ברי החלפה ו/או החזרה
החלפת המוצר במוצר אחר או השבתו כנגד זיכוי כספי (שובר זיכוי אשר מונפק ע"י החברה) תיעשה בכפוף לנהלי החברה, בהתאם למדיניות ההחלפות וההחזרות הכללית של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת, וזאת בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר ע"י המשתמש ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש כלשהו אגף שירות הלקוחות בחברה הינו הגוף האמון לטפל בפניות משתמשים בכל הנוגע בביצוע הזמנות ו/או עיסקאות ו/או ביטולן ו/או בכל עניין אחר, וזאת בשעות העבודה הרגילות 03-602-5569
 ביטול עיסקת הרכישה ע"י החברה: החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת להפסיק ע"פי שיקול דעתה הבלעדי את הפעילות באתר ו/או לבטל עיסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי המוצר אזל מהמלאי לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשתמש  בכל מקרה בו נעשתה פעולה שלא בהתאם לתנאי שימוש זה המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או בניגוד להוראות הדין המשתמש מסר פרטים שגויים
  המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותה התקינה החברה סבורה כי בכוונת המשתמש למכור את המוצרים, אשר נרכשו על ידו, לצד ג' כלשהו במקרה של כוח עליון
 
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר החברה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים אשר מתפרסמים באתר בבסיס הנתונים אשר בו, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה מעת לעת, ללא הסכמה בכתב ומפורשת של החברה.אין להשתמש בנתונים כלשהם אשר מתפרסמים באתר החברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב

 אבטחה ופרטיות
   החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדו'), יישמרו בחברה
   אתר החברה הוא אתר מאובטח, כך שהנתונים אשר יוזנו למערכת ע"י לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. לצורך הגנת סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer ) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע"י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש לביצוע העיסקה או השלמת המטלה(כגון לחברות האשראי). החברה תעשה שימוש בכתובת הדואר האלקטרונית שנמסרה ע"י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא"ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג' אחר החברה אינה עושה כל שימוש כלשהו
 
החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג' כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העיסקה המבוקשת ע"י המשתמש פרטי כרטיס האשראי של המשתמש  אשר מבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה
ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות אחריות ושיפוי
השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד לא תהא למשתמש באתר כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים במסגרתו או תכניו. התכנים של האתר ניתנים לשימוש כמות שהם "As is" מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהחברה לא תישא בכל אחריות שהיא לתכני המשתמשים, לרבות שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על המידע המפורסם במסגרת תוכן המשתמשים או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר ו/או השימוש בהם ו/או הסתמכות עליהם וקוראת למשתמשים לאמת את דיוקו והאמיתות של כל מידע המתפרסם באתר טרם עשיית כל שימוש בו החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש זה
דין ושיפוט
הדין החל על תנאי שימוש זה ו/או על כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו , הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתנאי שימוש זה, בין במישרין ובין בעקיפין ו/או הנובעים ממנו ו/או מהשימוש באתר, תהא לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, על פי סמכותם העניינית – ולאלו בלבד ולא לבתי משפט אחרים